-

-
Darmowe rozliczanie PIT możliwe dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Cele i środki działania
STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
„ Pro Europa”


(Statut  uchwalony na  Walnym Zgromadzeniu Członków
w dniu ....17.12.2012....................... r.)


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Pro Europa”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz.855 z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1.    Stowarzyszenie ma prawo używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „Pro Europa”.
2.    Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.    Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

§ 3.

1.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4.

1.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tychy.
2.    Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz mieszkańców miasta Tychy i województwa śląskiego.
3.    Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 5.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, naukowo-technicznej, w obszarze kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz pomocy społecznej, służącej wszechstronnemu wspieraniu uczniów i absolwentów oraz przyczyniającej się do wzmacniania potencjału kadry i wzrostu zasobów szkół w Tychach i regionie.
Te działania mają służyć nabywaniu umiejętności, kształtowaniu aktywnych i patriotycznych postaw młodych ludzi, zwiększaniu ich szans na rozwój indywidualny i poprawę jakości życia. Mają także kształtować pozytywny wizerunek Szkoły w oparciu o jej tradycje oraz dokonania i postawę uczniów i absolwentów.
Realizacji tego celu służą następujące działania statutowe:


a)    wspieranie procesu edukacji ukierunkowane na osiąganie przez uczniów wiedzy i umiejętności zwiększających ich szanse na zatrudnienie oraz kontynuację nauki na wyższych poziomach,
b)    promocja i wsparcie rozwoju utalentowanych, wyróżniających się uczniów i absolwentów, w szczególności laureatów i finalistów olimpiad,
c)    niwelowanie barier o charakterze socjalnym i społecznym, kiedy utrudnienia dotyczą młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, różnicujących dostęp tej młodzieży do nauki, kultury, zajęć sportowych i rekreacyjnych, wartościowej rozrywki, czynnego wypoczynku, przez kreowanie i realizację solidarnego wsparcia środowiskowego oraz udzielania pomocy materialnej i rzeczowej,
d)    promocja i wsparcie inicjatyw opartych o przedsiębiorczość młodzieży ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, w tym w dziedzinach naukowej, kulturalnej, sportowej i pro obronnej,
e)    wspieranie postaw prospołecznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez upowszechnianie praw człowieka, zasad demokracji, zachowań proekologicznych i służących ochronie dziedzictwa przyrodniczego, działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
f)     promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizację programów ukierunkowanych na ochronę i promocję zdrowia w szczególności poprzez aktywny wypoczynek, udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, kształtowanie zachowań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom,
g)    działania na rzecz  upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i ochrony jej dóbr,
h)    promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów włączających inicjatywy kulturalne i twórcze grup lokalnych w proces rozwoju społeczno – gospodarczego miasta, regionu i kraju,
i)      wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej, przeciwdziałania nacjonalizmowi i rasizmowi oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami,
j)      propagowanie i wspieranie rozwoju wolontariatu wśród młodzieży oraz w społeczności lokalnej, także czynnych zawodowo pracowników i emerytów,
k)    promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów ukierunkowanych na wspomaganie nauczycieli, zarówno w ich rozwoju zawodowym jak i w zakresie nabywania i aktualizacji umiejętności niezbędnych w nowoczesnym procesie kształcenia młodzieży.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a)    organizowanie staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli,
b)    organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych,
c)    prowadzenie szkoleń i doradztwa o tematyce związanej z realizacją celów statutowych,
d)    organizowanie wystaw, konkursów, prelekcji, seminariów, konferencji i innych przedsięwzięć promocyjnych, upowszechniających i informacyjnych związanych z realizacją celów statutowych,
e)    współpracę z pracodawcami oraz instytucjami i podmiotami rynku pracy,
f)     współpracę ze szkołami i uczelniami w kraju i zagranicą,
g)    współpracę z organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi oraz osobami zaangażowanymi w działalność społeczną oraz w innych obszarach związanych z realizacją celów statutowych,
h)    współpracę z instytucjami i podmiotami wspierającymi rozwój edukacji i gospodarki, w tym z organami i instytucjami administracji samorządowej i państwowej,
i)      udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla uczniów i kadry szkół  w Tychach i regionie w zakresie i formach służących realizacji celów statutowych, w tym stypendia i dofinansowania,
j)      wsparcie finansowe i rzeczowe szkół w Tychach i regionie w zakresie związanym z utrzymaniem oraz rozwojem zasobów, w tym dla prowadzenia remontów i prac adaptacyjnych, zakupu wyposażenia, pomocy naukowych, uzupełniania zbioru biblioteki,
k)    realizację projektów autorstwa Stowarzyszenia i na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej,
l)      publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), związanych z realizacją celów statutowych,
m)  organizację i realizację na zlecenie oraz ze środków własnych zadań, imprez, zespołów i placówek aktywizujących i integrujących środowisko szkolne oraz społeczność lokalną,
n)    organizację wolontariatu,
o)    integrację i aktywizację absolwentów i byłych pracowników szkół w Tychach i regionie
§ 8

1. Statutowa działalność Stowarzyszenia jest prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia jest:
a. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
b. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
c. 85.59.A Nauka języków obcych,
d. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
e. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
f. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
g. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
h. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
i. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
j. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przedmiotem odpłatnej działalności Stowarzyszenia jest
a. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
b. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
c. 85.59.A Nauka języków obcych,
d. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
e. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
f. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
g. 58.11.Z Wydawanie książek,


ROZDZIAŁ III


CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.
                                                     
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 10.


1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z momentem podpisania deklaracji członkowskiej.
3.    Na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszym Statutem członkami zwyczajnymi mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                                                        


§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:
a)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b)    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
c)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d)    korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 12.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a)    przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b)    czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,
c)    regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13.

1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dokona przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia i/lub aktywnie wspiera cele Stowarzyszenia i która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.
2.    Powyższe dotyczy również osób fizycznych i podmiotów z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Członek wspierający - osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocnika.

§ 14.

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2.    Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, o statusie członka zwyczajnego, wspierającego lub honorowego oraz pozytywnej opinii Zarządu.
3.    Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§ 15.

1.    Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
2.    Członkowie wspierający oraz honorowi nie będący członkami zwyczajnymi, nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w działaniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3.    Członków wspierających i honorowych dotyczą ustalenia jak dla członków zwyczajnych, zawarte w § 10 pkt c, d oraz § 11 pkt a, b.


§ 16.

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)         dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b)         skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres pół roku, po uprzednim upomnieniu,
c)         wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
d)         utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e)         śmierci członka.
f)          utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną. 
2.        Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.


§ 18.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 19.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 20.

1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż do 30 czerwca. Zebranie zwołuje Zarząd najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, podając w zawiadomieniu porządek posiedzenia. Zawiadomienie wysyłane jest drogą elektroniczną.
2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a)         z własnej inicjatywy,
b)         na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)         na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
3.      Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 2 lit. b) i c) powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia.
4.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia.
5.      Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród członków zwyczajnych zwykłą większością głosów.§ 21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a)    zatwierdzanie i uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b)    zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego,
c)    podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d)    wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e)    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
f)     podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu,
g)    podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego,
h)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j)      rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22.

1.    Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2.    Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia.
3.       Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał, ze względu na brak wymaganej liczby członków na Zebraniu, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem 0,5 godziny. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w tym trybie, może podejmować ważne uchwały przy obecności przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych, z wyłączeniem uchwał zastrzeżonych w ust. 1.

§ 23.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.


§ 24.
1.    Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2.    Kadencja zarządu trwa 3 lata.
3.    Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie z pośród członków zwyczajnych,  w głosowaniu tajnym.
4.    Członkowie Zarządu muszą spełniać warunek, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5.    Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
6.    Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a)    zakończenia kadencji Zarządu,
b)    złożenia rezygnacji,
c)    niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji,
d)    działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia.
7.    Walne Zgromadzenie Członków odwołuje członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.6 lit. c,d.
8.    W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa, Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania.
9.    W razie zmniejszenia się składu Zarządu, uniemożliwiającego wykonywania statutowych funkcji Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru nowego Zarządu.

§ 25.

1.    Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami.
2.    Prezes przydziela członkom Zarządu zakres obowiązków związanych z prowadzeniem działalności Stowarzyszenia, kierując się kompetencjami, na podstawie zgody zainteresowanego i większości Zarządu. Podział obowiązków może się zmienić w powyższym trybie w trakcie kadencji Zarządu, na wniosek Prezesa lub 2 członków Zarządu,.
3.    Zarząd odwołuje Prezesa Zarządu stosując odpowiednio postanowienia §24 ust. 6 lit. b, c, d.

§ 26.

1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.    Posiedzenia Zarządu z zasady zwołuje i prowadzi Prezes, w szczególnych przypadkach upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.
3.    Posiedzenie Zarządu może być zwołane z inicjatywy Komisji Rewizyjnej.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:
a)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b)    dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
c)    realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d)    sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
f)     opracowywanie i uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia,
g)    przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
h)    rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
i)      określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
j)      występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
k)    podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu, w tym odwoływanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji (§24 ust. 6 lit. b) i uzupełnianie składu Zarządu w drodze dokooptowania (§24 ust.8).
l)      rozpatrywanie wystąpień komisji rewizyjnej i udzielania na nie odpowiedzi.

§ 28.

Zarząd Stowarzyszenia wykonuje zadania pracodawcy wobec zatrudnianych pracowniów, w tym zapewnia warunki pracy zgodne z przepisami, zawiera i rozwiązuje umowy oraz ustala wynagrodzenia.

§ 29.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach umocowania.

                                                         § 30.

Komisja Rewizyjna jest odrębnym  od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

§ 31.
1. Kadencja Komisji Rewizyjnej  trwa 3 lata.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, spełniających następujące warunki:
a)     nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,
b)     nie są pracownikami Stowarzyszenia podległymi Zarządowi,
c)     nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład, w wyniku ustania członkostwa jednego członka, w drodze dokooptowania.
5. Przepisy § 24 ust. 2 - 8 i stosuje się odpowiednio.
§ 32.

1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń przyjętych podczas przeprowadzanych kontroli, przyjmowanie wyjaśnień, formułowanie zaleceń i monitoring działań pokontrolnych,
c)    wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d)    wnioskowanie o zwołanie Zarządu,
e)    składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
f)     składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 33.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 34.

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia.
2.      Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
a)     wpływy ze składek członkowskich,
b)     darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,
c)     prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
d)     dochody ze zbiórek i aukcji organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,
e)     odsetki bankowe i inne przychody z kapitału,
f)      dochody z odpłatnej działalności statutowej.

§ 35.

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz na pokrycie  niezbędnych kosztów jego działalności.

§ 36.

Zasady ustalone w Stowarzyszeniu zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

                                                        

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 37.

 

1.      Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
2.      Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 38.

 

1.      Decyzje o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
2.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
3.      Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie Członków.
4.      Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

1.    Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.    Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.
3.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie ustawy i przepisy.